logo

Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer

Forskrifter, normer, standarder og anbefalinger

Se egen side om henholdsvis IEC standarder og CIGRÉ rapporter.

IEC/NEK standarder kan kjøpes på standard.no, f.eks. IEC 60076.

Overordnede krav til transformatorer er gitt av Norske forskrifter FEF:2006 som omhandler forsyningsanlegg >1 kV generelt og FSF:2006 som omhandler sikkerhet ved arbeid og drift. Disse forskriftene er utarbeidet av Regjeringen ved Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB). Forskriftene er teknologinøytrale rammeforskrifter som stiller generelle krav (til liv, helse og materiell) og som henviser til veiledninger, normer og standarder. Normer og standarder utarbeides av Norsk Elektroteknisk Komite (NEK), CENELEC og IEC. Gjennom EØS avtalen plikter Norge å følge Europeiske forskrifter. Norske forskrifter er noe alle aktører i Norge plikter å følge. Det har vært omfattende justeringer i de norske forskriftene for elektriske anlegg de siste årene. Disse forskriftene gir rammer og krav til elektriske anlegg men ikke detaljer om hvordan dette skal oppnås. Det henvises da i stedet til tekniske standarder utarbeidet av f.eks. IEC eller norske normer utarbeidet av NEK. De norske forskriftene er i en stor grad en implementering av Europeiske forskrifter utgitt av CENELEC.

FEF:2006 Forskrift for elektriske forsyningsanlegg. Denne henviser bl.a. til normene NEK 440: 2010 Stasjonsanlegg over 1 kV, NEK IEC 61936-1 for stasjonsanlegg.

FSE:2006 Forskrift om arbeid i og drift av elektriske anlegg. Denne henviser videre bl.a. til normen NEK EN 50110 Sikkerhet ved arbeid og drift.

Normen NEK 440 er en generell norm for stasjonsanlegg >1 kV. Dette grunnleggende dokumentet sier også lite om hvordan en skal oppnå kravene i forskriftene. Det er opp til aktørene i bransjen å sikre at forskriftene følges. Det fantes tidligere en norsk transformatornorm som nå må sies å være erstattet av CENELEC/IEC standarder og da spesielt IEC 60076.

NEK (Norsk Elektroteknisk Komite) utarbeider Norske standarder (normer). Dette er i stor grad implementasjon/oversettelse av internasjonale standarder tilpasset norske forhold. NEK er medlem i CENELEC/IEC. Transformatorer NK 14.

IEC (International Electrotechnical Commission) er en internasjonal organisasjon som utarbeider teknologiske standarder. Se egen side om IEC standarder.

CIGRÉ er en internasjonal organisasjon som utarbeider rapporter om høyspenningsanlegg, gjerne basert på erfaringer i bransjen. Dette er anbefalinger som kan komme forut for standarder eller som et supplement. Se egen side med CIGRÉ rapporter.

CENELEC er det Europeiske standardiseringsorganet. Dette utarbeidet såkalte europa normer med EN nummer. I stor grad er dette kopier av IEC standarder. Men det er også tilfeller der egene EN standarder utarbeides. Dette gjelder i liten grad for Transformatorer. Et unntak er Ecodesign for mindre transformatorer EN50645:2017. Se ellers CENELEC Standards.

IEEE er det Amerikanske motstykket til CENELEC/IEC. IEEE standarder er i liten grad aktuelle i Norge, men det kan finnes tilfeller der det ikke fins CENELEC/IEC standarder.

Antall vedlegg: 2

IdDokumentForfatterStikkord
771 php_author
772 php_author