logo

Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer

Vedtekter for "Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer"

§ 1. Navn og formål

Gruppens navn er "Brukergruppen for kraft- og industritransformatorer". Gruppens formål er å bidra til at erfaringer og problemstillinger knyttet til spesifikasjon (herunder teknisk verifikasjon, prøving og overtakelse), installasjon, drift, vedlikehold og utvikling av krafttransformatorer utveksles, avklares og kommuniseres mellom anleggseiere, transformator- og utstyrsleverandører, myndigheter, FoU-miljøer og andre interesserte. Gruppen kan fungere som høringsinstans for CIGRE- og NEK/IEC-arbeid. Gruppens interessefelt er begrenset til krafttransformatorer i nett-, produksjons- og industrianlegg. Gruppens virksomhet skal drives i henhold til norsk lov og god forretningsskikk.

 

§ 2. Medlemmer

Som medlemmer opptas selskaper som eier eller driver kraft- og industritransformatorer, samt selskaper som leverer varer eller tjenester for slike anlegg. Hvert medlem peker ut en eller flere kontaktpersoner. Medlemskontingenten fastsettes av Medlemsmøtet og er 12500 kr/år i 2023 og kan KPI-reguleres ved behov.

Det gis anledning for alderspensjonister å søke styringskomiteen om å tegne personlig medlemskap uten stemmerett for en kontingent som tilsvarer ¼ av den til enhver tid gjeldende medlemskontingent.
 

§ 3. Medlemsmøte

Medlemsmøtet vedtar retningslinjer for gruppens arbeid, fastsetter medlemskontingent og velger en styringskomité. Medlemmene kan stille med så mange av sine ansatte de ønsker på medlemsmøtet, men ved avstemninger har hvert medlem én stemme. Medlemsmøte arrangeres hvert annet år. Medlemsmøtet omfatter også et fagmøte der ulike aktuelle temaer taes opp. Fagmøter kan arrangeres ved behov.

§ 4. Styringskomité

Styringskomiteen er ansvarlig for driften av gruppen mellom medlemsmøtene. Styringskomiteen har seks medlemmer som velges blant medlemmenes kontaktpersoner for funksjonsperioder på fire år, gjeldende fra 2004 for tre av medlemmene og fra 2006 for de tre øvrige. To av disse bør være fra kraftkrevende industri, mens fire bør være fra selskap som eier eller driver krafttransformatorer. (Tre styrerepresentanter velges for to år første gang.) Styringskomiteen velger selv sin leder, utpeker sine vararepresentanter og foreslår nye styringskomitékandidater for medlemsmøtet. En representant for NVE er assosiert medlem av styringskomiteen, og har møte- og talerett. Lederen er ansvarlig for å kalle inn til og forberede medlemsmøtet, fagmøte og møtene i styringskomiteen, utarbeide budsjettforslag for drift av brukergruppen og medlemskontingent, samt å fremlegge forslag til arbeidsplaner og nye aktiviteter og finansiering av disse. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme. Styringskomiteen engasjerer en fast sekretær, normalt en fagperson fra SINTEF Energiforskning/NTNU. Administrasjon av gruppens regnskap, samt sekretærfunksjon skal normalt organiseres som et prosjekt ved SINTEF Energiforskning. Vedtektene kan endres av medlemsmøtet med simpelt flertall.

§ 5. Medlemskontakt og -informasjon

Mellom medlemsmøtene holdes det kontakt mellom medlemmene gjennom "Krafttransformatorer - Brukerperm/Internettside". Det påligger styringskomiteen og medlemmenes kontaktpersoner å sørge for at informasjon av interesse spres til de andre medlemmene i form av nyhetsbrev og andre bidrag til denne permen/siden. Internettsiden vil være passordbeskyttet. Medlemmene kan anskaffe seg så mange tilganger de ønsker.

Vedtekten er sist oppdatert ved Brukermøtet 05.11.2014

Antall vedlegg: 2

IdDokumentForfatterStikkord
771 php_author
772 php_author